Felhasználási Feltételek

Szerződő felek, általános tudnivalók

A penzkuldeskulfoldre.hu weblap (továbbiakban Weblap) a PETAN Project Kft tulajdonában lévő információs weboldal.

Felhasználó: a Weblapra érkező bármely látogató, regisztrált és nem regisztrált felhasználó, legyen akár természetes, vagy jogi személy.

Felhasználó a Weblap használatával, a szolgáltatások igénybevételével, a regisztráció kitöltésével nyilatkozik arról illetve hozzájárul ahhoz, hogy az alábbi Felhasználási Feltételeket, valamint az ahhoz szorosan kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatot maradéktalanul megértette, mindennemű befolyástól mentesen elfogadja és a benne foglaltakat önmagára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

Szolgáltató arra törekszik, hogy szolgáltatásait Felhasználó számára biztosítsa, és azt a körülményekhez képest a lehető legmagasabb színvonalon tartsa.

A Szolgáltató a mindenkor hatályos törvények értelmében kész teljes mértékig együttműködni a hatóságokkal, bármely, a szolgáltatást érintő jogsértés felderítése, és az azt elkövető felelősségre vonása tekintetében

A Weblap hivatalos nyelve a magyar, bármilyen igényérvényesítés és kommunikáció a weblap fenntartójával kizárólag magyar nyelven történhet.

Szolgáltatások igénybevétele

A szolgáltatások igénybevétele háromszintű.

Bármely Felhasználó olvashat, kereshet a Weblapon, regisztráció nélkül.

A jogosultsági szintekkel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozóan tekintse meg az Adatvédelmi Nyilatkozatot.

A szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása, megszüntetése

A Weblap látogatásával és egyéb szolgáltatásainak igénybevételével a Felhasználó a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat elfogadja. A Szolgáltató jogosult Felhasználóval szemben szolgáltatásait bármilyen okból, előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül, részlegesen vagy egészében szüneteltetni, megszüntetni, avagy Felhasználó regisztrációját törölni. (Kivételt képeznek ez alól a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződésben/megállapodásban foglalt esetek.)

A Szolgáltató jogosult a Weblap szolgáltatásainak igénybevételét meghatározott időre vagy véglegesen, indokolás és külön előzetes vagy utólagos tájékoztatás nélkül megtiltani azon felhasználók számára, akik jelen Felhasználási Feltételeket, vagy az ahhoz szorosan kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltakat nem tartják be.

Tartalomszolgáltatás

A Weblap – ideértve különösen, de nem kizárólagosan a struktúráját, működését biztosító adatbázisát, grafikai elemeit, tartalmát stb. – szerzői jogvédelem alatt áll, ezekkel kapcsolatban Szolgáltató minden jogot magának tart fenn.

A természetes személy a nyilvánosságra hozott szöveges és képi elemekről a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben meghatározott feltételek betartásával magáncélú másolatot készíthet. A szerzői jog által védett művek – a Weblap rendeltetésszerű használatán kívüli – felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Tilos a Weblap tartalmának és bármely elemének adatbázisba történő mentése, nyomtatása, fénymásolása vagy annak továbbítása harmadik fél számára kereskedelmi céllal.

Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.

Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a hirdetésekben nyilvánosságra hozott információk forrása minden esetben harmadik személy, akinek tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

Szolgáltató a Weblapon elhelyezett tartalmat jogosult bármikor egyoldalúan meghatározni, a tartalom egyes elemeit bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, időszakosan vagy véglegesen módosítani, illetve eltávolítani.

Felhasználói tartalom

Felhasználó korlátlan és kizárólagos felelősséggel tartozik a tartalom jogszerűségéért, amelyet a Szolgáltató Weblapján közzétesz, illetve amit a Weblapon elérhetővé tesz, különösen ideértve a feladott (feltöltött) hirdetéseket, azok tartalmát, és a hozzá csatolt képeket. A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben a Weblapon bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló művet hozzáférhetővé tesz, ezen művek tekintetében a közzétételhez szükséges felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jog általi művek felhasználásának jogszerűségéért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség. Abban az esetben, ha bármely harmadik személy jogsértéssel kapcsolatos igénnyel lépne fel a Szolgáltatóval szemben, a Felhasználó köteles Szolgáltatót az ilyen igények tekintetében mentesíteni.

A Weblap tartalmának a jelen Felhasználási Feltételekben és az ahhoz kapcsolódó Adatvédelmi Nyilatkozatban rögzítetteken kívül a Felhasználók vagy bármely harmadik személy bármilyen más felhasználását a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Az engedély nélküli vagy nem rendeltetésszerű felhasználással a Szolgáltatónak vagy harmadik személynek okozott kárért Felhasználó közvetlenül felel.

Szolgáltató kizárólag a Weblap rendeltetésszerű használatára ad lehetőséget. Felhasználó a hirdetés közzétételével korlátlan, de nem kizárólagos felhasználási jogot biztosít a Szolgáltatónak. A felhasználási jog megszerzésének ellenértéke a Weblap ingyenes használatának lehetősége, vagy a Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött külön szerződésben/megállapodásban foglalt ellenérték. A Szolgáltató minden jogot fenntart magának a szerzői jog által védett alkotásokra vonatkozóan.

Felhasználói tartalom eltávolítása

A Szolgáltató a szólás, a véleménynyilvánítás és a sajtó szabadságát tiszteletben tartja, és ügyel arra, hogy a Weblapon megjelenő tartalom – Szolgáltató lehetőségeihez képest – megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, és a jó ízlés szabályainak.

Szolgáltató jogosult bármilyen előzetes vagy utólagos értesítés nélkül eltávolítani az olyan tartalmakat, amelyek jogellenesnek minősülnek, különösen, amelyek szerzői jogot sértenek, és egyéb harmadik személy jogát vagy jogos érdekét veszélyeztetik, megtévesztőek, illetve a Weblap rendeltetésszerű használatát gátolják, vagy ha a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköznek, valamint amelyek nem felelnek meg a Weblap használata során kialakult etikai normáknak.

A tartalom eltávolítását (és adott esetben a regisztráció törlését) alapozzák meg különösen – de nem kizárólagosan – az alábbiak:

A Weblap technikai rombolása;

Bárkinek a személyes adataival, szerzői jog által védett alkotásaival való visszaélés;

Jogellenes tartalom közzététele;

Kéretlen elektronikus kommunikáció létesítése, továbbítása;

Más felhasználók zaklatása;

Rémhír terjesztése, hamis és félrevezető információ hozzáférhetővé tétele;

Egy személy/cég többszöri regisztrációja;

A Szolgáltató felelősségének korlátozása

A Szolgáltatónak joga, de nem kötelessége ellenőrzi a szolgáltatásban megjelenő, illetve a Felhasználó által közzétett tartalmat és a Weblapról linkeken keresztül elérhető más szolgáltató weblapjának jogszerűségét, így azokért felelősség nem terheli, kártérítésre nem kötelezhető.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért, amennyiben harmadik fél jogosulatlanul használja fel a Felhasználó által az oldalra feltöltött tartalmat.

Felhasználó a Weblapot saját felelősségére használja. A használatból eredő bármilyen (például, de nem kizárólagosan: anyagi, erkölcsi, szellemi, stb.) kárért, melyet Felhasználó vagy harmadik személy szenved el, Szolgáltató nem felelős, azokért kártérítéssel nem tartozik.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weblapon elhelyezett azon információkra vonatkozóan, amelyet a Szolgáltató eszközeivel, de a Felhasználó hoz létre. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Felhasználó által tanúsított magatartásért.

A hatályos angol jogszabályok értelmében Szolgáltató nem felel a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett, jogszabályba ütköző tartalmú információval harmadik személynek okozott jogsérelemért, illetve kárért. A felelősség kizárása érdekében a Szolgáltató haladéktalanul eltávolítja az adott felhasználói tartalmat (hirdetést, illetve a felhasználó által közzétett egyéb tartalmat, képet), amennyiben tudomást szerez arról, hogy a közvetített tartalom jogellenes, a jelen Felhasználási Feltételekbe avagy az Adatvédelmi Nyilatkozatba ütközik, illetve amennyiben tudomást szerez arról, hogy az adat bárkinek a jogát vagy jogos érdekét sérti. Szolgáltató jogosult kizárni azt a Felhasználót, aki jogellenes vagy a jelen Felhasználási Feltételekbe illetve az Adatvédelmi nyilatkozatba ütköző magatartást tanúsít.

Szolgáltató nem felel az eltávolítással okozott kárért sem a Felhasználó, sem harmadik személy felé.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weblap – akár előzetes értesítés nélküli – átalakítása, fejlesztése, szolgáltatások módosítása, műszaki meghibásodása, az arról történő illegális, illetőleg a jelen Felhasználási Feltételekbe vagy Adatvédelmi Nyilatkozatba ütköző tartalom eltávolítása során keletkező károkért, és azokért kártérítésre nem kötelezhető.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a részben vagy egészében rajta kívül álló ok(ok)ból (például, de nem kizárólagosan: áramkimaradás, eszköz-meghibásodás, bűncselekmény következménye, természeti katasztrófa, stb.) bekövetkező kárért, azért kártérítésre nem kötelezhető.

A Weblap harmadik személy(ek) által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket (hivatkozásokat) is tartalmaz. Ugyanakkor a Szolgáltató nem rendelkezik ellenőrzési jogkörrel ezen weboldalak felett, így azok tartalmáért (beleértve, de nem kizárólagosan: jogszerűség, hitelesség, stb.) Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal. Amennyiben Szolgáltató tudomására jut, hogy ezen harmadik fél által üzemeltetett weboldal törvénysértő vagy más káros tartalommal bír, abban az esetben a Weblapról a kérdéses linket eltávolítja.

Felhasználó köteles a Szolgáltatót kártalanítani bármely harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely a szolgáltatás használatával összefüggő vagy az abból eredő követelésből ered.

Szolgáltató jogosult bármikor szüneteltetni a szolgáltatását, illetve megszüntetni azt. Az ezzel okozott esetleges kárért semmiféle felelősséget nem vállal.

Amennyiben Felhasználó és Szolgáltató között külön szerződés jött létre, úgy – amennyiben az ütközik a 9. pont alpontjai valamelyikével – úgy a két fél között létrejött szerződésben foglaltak az irányadóak.

Szolgáltató a szolgáltatásból eredő jogvitát megpróbálja békés úton rendezni. Amennyiben Ön úgy érzi, hogy jogai sérülnek, írjon nekünk ide kattintva: Kapcsolat

Felhasználó tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz:

hogy a jelen Felhasználási Feltételek, valamint az Adatvédelmi Nyilatkozat bármely részének Felhasználó általi megszegése, megsértése esetén Felhasználó köteles a Szolgáltató ebből eredő összes kárát megtéríteni;

hogy a Weblap üzemeltetése a szerver tárhelyén (tárhelyein) történik, és hogy az ebből fakadó bármilyen kárért a Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető;

hogy a Weblap egyes részeiről, vagy teljes tartalmáról bizonyos időközönként biztonsági másolat készülhet;

hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételével járó valamennyi kockázatot és felelősséget (beleértve, de nem kizárólagosan: más felhasználók által feltöltött káros kódok, vírusok, trójaiak, sértő, erkölcstelen, vagy jogszabályba ütköző tartalmak, hamis vagy félrevezető információk, stb.) a Felhasználó viseli, azokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető;

hogy a Weblapra a felhasználók által feltöltött apróhirdetések tartalmát és a feltöltött képeket a Szolgáltató teljes körűen nem ellenőrzi, így ezekkel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal, kártérítésre nem kötelezhető;

hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások részleges vagy egészében történő szüneteltetéséért, megszüntetéséért, avagy a Felhasználó regisztrációjának törléséért a Szolgáltató semmilyen (például de nem kizárólagosan: anyagi, erkölcsi, stb.) felelősséget nem vállal, azért kártérítésre nem kötelezhető

hogy Szolgáltatónak jogában áll biztonsági és adminisztrációs célból, illetőleg a hatékonyabb működés és a saját, illetve a felhasználói/partnerei érdekében a felhasználók adataiba betekinteni, adott esetben utánajárni a felhasználó IP-címének, és hogy bizonyos e-mail címeket, URL címeket, IP-címeket és szolgáltatókat korlátozzon, illetve zároltasson;

HTTP Süti alkalmazása

A süti az Ön számítógépén tárolt szöveges fájl. A sütik olyan adatokat tartalmaznak, amelyek segítenek nekünk a webhelyünk működtetésében. Nem futtatnak kódot, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütijeinket rajtunk kívül más nem tudja elolvasni.

Hogyan használjuk a sütiket

A sütik javítják webhelyünk használhatóságát. A sütikkel kapcsolatban tisztában kell lennie a következőkkel:

Bizonyos sütik nélkülözhetetlenek a webhely megfelelő működéséhez

Nem követjük nyomon az Ön más webhelyeken történő böngészését, kivéve, ha rákattint az adott webhelyen található hirdetésünkre

Analitikai sütiket használunk ahhoz, hogy megértsük: látogatóink számára milyen tartalom a leghasznosabb.

Az általunk használt sütik

Biztonság – segítenek abban, hogy hozzáférést nyújtsunk az ön fiókjához

Preferenciák – tárolják az Ön preferenciáit, például kiválasztott nyelv vagy a keresés eredményeinek megjelenítése

Analitika – nyomon követjük a webhely használati mintáit, hogy azonosíthassuk a népszerű tartalmakat és az esetleges problémákat

Beállíthatja számítógépét úgy, hogy minden alkalommal figyelmeztesse, amikor egy süti kerül beállításra, illetve letilthatja az összes sütit is. Ezt a böngésző beállításaiban tudja elvégezni. A különféle böngészőprogramok nem teljesen azonosak, úgyhogy olvassa el saját böngészőjének Súgóját, ahol megtalálja a sütik kezelésének helyes módját. Ha letiltja a sütiket, akkor megszünteti sok olyan funkció használati lehetőségét is, amelyek hatékonyabbá teszik a webhelyünk használatát, illetve egyes funkciók nem fognak megfelelően működni.

Az általunk használt internet sütikről további részleteket az Adatvédelmi szabályzatunkban olvashat.

A Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat módosítása

Felhasználó köteles a Felhasználási Feltételeket és az Adatvédelmi Nyilatkozatot időről időre áttanulmányozni. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási Feltételeket illetve az Adatvédelmi Nyilatkozatot bármikor megváltoztassa. A módosított Felhasználási Feltételek esetén Szolgáltató az erre vonatkozó tájékoztatást annak hatályba lépését megelőző 5 napon belül a Weblapon közzéteszi. Amennyiben a Felhasználó ezt követően a szolgáltatást igénybe veszi, ezzel az új feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen Felhasználási Feltételek és az Adatvédelmi Nyilatkozat visszavonásig érvényesek.

Amennyiben Önnek bármilyen kérdése van a szolgáltatással kapcsolatban, vagy jogsértést vélelmez a Weblapon, kérjük, írjon nekünk ide kattintva: Kapcsolat

Kelt: 2023-03-05

Scroll to Top